.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Thursday, June 24, 2004

โลกที่อยากเห็นและให้เป็นไป ...

ผมอยากเห็นโลกที่มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน โลกที่ไม่มีการจี้ ปล้น ฆ่า ข่มขืน ฯลฯ

อยากให้เราสามารถเดินอยู่บนโลกใบนี้ในยามค่ำคืนได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ ไม่ต้องเป็นทุกข์กังวลใดๆ ว่าคนที่เรารักจะได้รับอันตรายจากผู้ไม่พึงประสงค์หรือไม่

โลกคงน่าอยู่ขึ้นกว่านี้อีกมาก หากเราสามารถไว้ใจคนรอบข้างได้ทุกคนไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่ก็ตาม

อีกนานแค่ไหนหนอโลกนี้จึงจะสามารถเป็นอย่างที่หวังได้ ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home